Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Cię, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka JC Partners Nieruchomości Sp. z o.o. NIP 5252852283, REGON 388238100, KRS 0000884611 reprezentowana przez: Ewę Jankowską-Elhadi oraz Izabelę Cholecką

Nasze dane kontaktowe:
 1. adres do korespondencji: ul. Słomińskiego 7/35; 00-195 Warszawa
 2. adres poczty elektronicznej: biuro@jcpartners.pl
 3. numer telefonu: 732 468 468
W sprawie ochrony danych osobowych prosimy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rokita.rodo@op.pl, wpisując w tytule wiadomości „RODO”.

Cele i podstawy przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane:
 1. w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania zamieszczone w formularzu kontaktowym online oraz w celu prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji w tym przedmiocie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  Jeżeli poprosisz nas o informacje handlowe za pomocą formularza kontaktowego online to wysłanie zapytania będzie oznaczało dla nas zgodę na przesłanie informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wyrażoną zgodę możesz cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz jej cofnięcie może uniemożliwić udzielenie pełnej odpowiedzi na zadane pytanie;
 2. w celu dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika lub obrony przed roszczeniami);
 3. w celu prowadzenia statystyki korzystania z usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora polegający na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług).
Okres przechowywania
Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.
W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji Twoje dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy - o czym poinformujemy Cię odrębnie, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
Dane związane z dochodzeniem roszczeń będą przechowywane do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń administratora względem użytkownika, który zazwyczaj wynosi 3 lata zgodnie z Ustawą Kodeks cywilny, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.
Dane pochodzące z prowadzenia statystyki korzystania z usług będziemy przechowywać do 1 roku.

Odbiorcy danych
Twoje dane mogą zostać przekazane:
 • podmiotom, które pomagają nam prowadzić stronę internetową,
 • podmiotom, które dostarczają nam odpowiednie oprogramowania,
 • firmom zapewniającym wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,
 • hostingodawcom,
 • inspektorowi ochrony danych,
 • agencjom reklamowym,
 • kancelariom prawnym.
Dane mogą zostać udostępnione instytucjom określonym przepisami prawa.

Twoje prawa
Masz prawo żądać od nas:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • ich sprostowania (poprawiania),
 • przenoszenia danych (w zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody),
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
Masz także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych.
Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie naszego Inspektora ochrony danych, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem: rokita.rodo@op.pl wpisując w tytule wiadomości: „RODO”.
Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzamy niezgodnie z RODO.

Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia z Tobą korespondencji mailowej w tym przedmiocie.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.

Bezpieczeństwo danych
Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Wdrożyliśmy i stosujemy odpowiednie Polityki ochrony danych oraz Instrukcje zarządzania systemem informatycznym.